Νόμοι

  1. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
    pdf
  2. Κανονισμός ΄Υδρευσης
    pdf
  3. Κανονισμός Αποχέτευσης
    pdf
  4. Διαχείριση Λυμάτων
    pdf
  5. Οδηγία για τα Αστικά Λύματα 91/271
    pdf
  6. Άδειες Χρήσης Υδάτων ΚΥΑ 43504/2005
    pdf
  7. Ποιότητα Νερού 93/83
    pdf
  8. Διαχειριστική Επάρκεια
    pdf
  9. Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191 Α΄)
    pdf

Δείτε ακόμα