ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

March 17, 2017

Προμήθεια υλικών ύδρευσης για Δ.Ε. Κατερίνης. ΜΕΛ. 12/2017

 1. Microsoft Word – Εξώφυλλο μελέτης 12-2017.  2. Microsoft Word – Τεχνική έκθεση υλ. ύδρ. 12-2017  3. Microsoft Word – Προϋπολογισμός μελέτης υλ. ύδρ. 12-2017  4. Microsoft Word – Προμέτρηση υλ. ύδρ. 12-2017  5. Microsoft Word – Τιμολόγιο μελέτης υλ. ύδρ. 12-2017  6. Microsoft Word – Συγγραφή υποχρεώσεων υλ. ύδρ. 12-2017  7. Microsoft Word – […]

Προκηρύξεις 0 Comment
March 17, 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ του έργου : “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ” ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 11/2017

 α Προυπολογισμός προσφοράς υλικών 11_2017  β Τιμολόγιο Προσφοράς 11_2017  Διακήρυξη υλικών 11_2017  Μελέτη υλικών 11_2017  Περίληψη Διακήρυξη υλικών 11_2017  ΤΕΥΔ υλικών 11_2017

Προκηρύξεις 0 Comment
February 20, 2017

Μελέτη μίσθωσης μηχανημάτων Δ.Ε. ΕΛΑΦΙΝΑΣ 10/2017

 1 Εξώφυλο μελέτης μηνανημάτων 10_2017  2 Τεχνική έκθεση μηχανημάτων 10_2017  3 Προυπολογισμός μελέτης μηχανημάτων 10_2017 Δ.Ε. Ελαφίνας  4 Προμέτρηση μελέτης μηχανημάτων 10_2017  5 Τιμολόγιο μελέτης μηχανήματα 10_2017  6 Συγγραφή υποχρεώσεων μηχανήματα 10_2017  7 Διακήρυξη μηχανημάτων 10_2017  α Προυπολογισμός προσφοράς μηχανημάτων 10_2017 Δ.Ε. Ελαφίνας  β Τιμολόγιο προσφοράς μηχανήματα 10_2017  Υπεύθυνη δήλωση 1  Υπεύθυνη δήλωση 2  

Προκηρύξεις 0 Comment