ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

March 28, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΣΥ ΓΣΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 – ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 – Σχέδια Μελέτης_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΕΕΠ PDF & XML

Προκηρύξεις 0 Comment
March 28, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ν. ΧΡΑΝΗ

1. Εξώφυλλο μελέτης 5-2019Download 2. Τεχνική έκθεση 5-2019Download 3. Προμέτρηση 5-2019Download 4. Προϋπολογισμός μελέτης 5-2019Download 5. Τιμολόγιο μελέτης 5-2019Download 6. Συγγραφή υποχρεώσεων 5-2019Download 8. Προϋπολογισμός προσφοράς 5-2019Download 9. Τιμολόγιο προσφοράς 5-2019Download ΤΕΥΔ 05-2019Download 7. Διακήρυξη 05-2019Download
Προκηρύξεις 0 Comment
March 19, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΛ: 4/2019

1. Εξώφυλλο μελέτης 4-2019Download 2. Τεχνική έκθεση 4-2019Download 3. Προμέτρηση 4-2019Download 4. Προϋπολογισμός μελέτης 4-2019Download 5. Τιμολόγιο μελέτης 4-2019Download 6. Συγγραφή υποχρεώσεων 4-2019Download 7. Διακήρυξη Καυσίμων 19-2018Download 8. Προϋπολογισμός προσφοράς 04-2019Download 9. Τιμολόγιο προσφοράς 04-2019Download ΤΕΥΔ 05-2019Download ΤΕΥΔ 05-2019 docDownload
Προκηρύξεις 0 Comment
March 11, 2019

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ∆.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 01/2019

1. Εξώφυλλο μηχανήματα ΔΕ Κατερίνης 01_2019Download 2. Τεχνική έκθεση μηχανήματα ΔΕ Κατερίνης 01-2019Download 3. Προϋπολογισμός μηχανήματα ΔΕ Κατερίνης 01_2019Download 4. Τιμολόγιο μηχανήματα ΔΕ Κατερίνης 01_2019Download 5. Συγγραφή υποχρεώσεων μηχανήματα ΔΕ Κατερίνης 01_2019Download 6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01_2019Download 7. TEYDDownload 8. ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 01_2019Download
Προκηρύξεις 0 Comment