Προκηρύξεις

September 21, 2018

«Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος» ΜΕΛ. 24/2018

 Διακήρυξη 24-2018  Εξώφυλλο μελέτης 24-2018  Προμέτρηση 24-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 24-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 24-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 24-2018  ΤΕΥΔ 24-2018  Τεχνική έκθεση 24-2018  Τιμολόγιο μελέτης 24-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 24-2018

Προκηρύξεις
September 21, 2018

Μίσθωση μηχανημάτων για Δ.Ε. Πέτρας» ΜΕΛ. 23/2018

 Διακήρυξη 23-2018  Εξώφυλλο μελέτης 23-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 23-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 23-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 23-2018  ΤΕΥΔ 23-2018  Τεχνική έκθεση 23-2018  Τιμολόγιο μελέτης 23-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 23-2018

Προκηρύξεις
September 21, 2018

Μίσθωση μηχανημάτων για Δ.Ε. Ελαφίνας» ΜΕΛ. 22/2018

 Διακήρυξη 22-2018  Εξώφυλλο μελέτης 22-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 22-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 22-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 22-2018  ΤΕΥΔ 22-2018  Τεχνική έκθεση 22-2018  Τιμολόγιο μελέτης 22-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 22-2018  

Προκηρύξεις
August 16, 2018

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΕΛ ΚΟΡΙΝΟΥ ΜΕΛ.20/2018

 Διακήρυξη Βιοενίσχυση Κορινού 20-2018  Εξώφυλλο μελέτης 20-2018  Προϋπολογισμός 20-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 20-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 20-2018  ΤΕΥΔ 20-2018  Τεχνική έκθεση 20-2018  Τιμολόγιο μελέτης 20-2018 Τιμολόγιο προσφοράς 20-2018  

Προκηρύξεις
August 16, 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΛ. 19/2018

 Διακήρυξη Καυσίμων 19-2018  Εξώφυλλο μελέτης 19-2018  Προμέτρηση 19-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 19-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 19-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 19-2018  ΤΕΥΔ 19-2018  Τεχνική έκθεση 19-2018  Τιμολόγιο μελέτης 19-2018 Τιμολόγιο προσφοράς 19-2018

Προκηρύξεις
August 14, 2018

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ 17/2018

 Διακήρυξη μελέτης 17-2018  Εξώφυλλο μελέτης 17-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 17-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 17-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 17-2018  ΤΕΥΔ 17-2018  Τεχνική έκθεση 17-2018  Τιμολόγιο 17-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 17-2018

Προκηρύξεις
July 27, 2018

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ 15/2018

 1 Εξώφυλλο μελέτης 15-2018  2 Τεχνική έκθεση 15-2018  3 Προϋπολογισμός μελέτης 15-2018  4 Προμέτρηση μελέτης 15-2018  5 Τιμολόγιο μελέτης 15-2018  6 Συγγραφή υποχρεώσεων 15-2018  7 Διακήρυξη 15-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 15-2018  ΤΕΥΔ  Τιμολόγιο προσφοράς 15-2018

Προκηρύξεις
July 2, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΧΡΑΝΗΣ

 [μετατόπιση αντλιοστ 102 Προμέτρηση [μετατόπιση αντλιοστ.] 103 Εντυπο Προσφοράς [μετατόπιση αντλιοστ] 101 Προϋπολογισμός μελέτης  [μετατόπιση αντλιοστ] 151 Αντιστοίχιση Αρθρων με ΕΤΕΠ  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ μετατ. αντλ. Χρα. μετατόπιση αντλιοσΤΕΥΔ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ μετατόπισης αντλιοστ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΑΣ ΧΡΑΝΗΣ προταση ΔΗΜΑΡΧΟΥ (1)  μετατόπιση αντλιοσ περίληψη διακήρ [μετατόπιση αντλιοστ.] 101 Μελέτη ΣΑΥ  [μετατόπιση αντλιοστ.] 111 Μελέτη […]

Προκηρύξεις
June 22, 2018

«Έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση αντλιοστασίων ύδρευσης – αποχέτευσης» ΜΕΛ. 11/2018 προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ

 Διακήρυξη 11-2018  Εξώφυλλο 11-2018  Προϋπολογισμός 11-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 11-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 11-2018  ΤΕΥΔ  Τεχνική έκθεση 11-2018  Τιμολόγιο μελέτης 11-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 11-2018

Προκηρύξεις