Προκηρύξεις

March 19, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΛ: 4/2019

1. Εξώφυλλο μελέτης 4-2019Download 2. Τεχνική έκθεση 4-2019Download 3. Προμέτρηση 4-2019Download 4. Προϋπολογισμός μελέτης 4-2019Download 5. Τιμολόγιο μελέτης 4-2019Download 6. Συγγραφή υποχρεώσεων 4-2019Download 7. Διακήρυξη Καυσίμων 19-2018Download 8. Προϋπολογισμός προσφοράς 04-2019Download 9. Τιμολόγιο προσφοράς 04-2019Download ΤΕΥΔ 05-2019Download ΤΕΥΔ 05-2019 docDownload
Προκηρύξεις
March 11, 2019

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ∆.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 01/2019

1. Εξώφυλλο μηχανήματα ΔΕ Κατερίνης 01_2019Download 2. Τεχνική έκθεση μηχανήματα ΔΕ Κατερίνης 01-2019Download 3. Προϋπολογισμός μηχανήματα ΔΕ Κατερίνης 01_2019Download 4. Τιμολόγιο μηχανήματα ΔΕ Κατερίνης 01_2019Download 5. Συγγραφή υποχρεώσεων μηχανήματα ΔΕ Κατερίνης 01_2019Download 6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01_2019Download 7. TEYDDownload 8. ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 01_2019Download
Προκηρύξεις
March 8, 2019

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Ε.Ε.Λ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔιακήρυξηDownload Τεχνική έκθεσηDownload Τεχνική περιγραφή 03_2019Download Προϋπολογισμός 03_2019Download Τεχνικές προδιαγραφές 03_2019Download Συγγραφή ΥποχρεώσεωνDownload Έντυπο Οικονομικής ΠροσφοράςDownload ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ DOCDownload ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣDownload
Προκηρύξεις
November 30, 2018

Μίσθωση μηχανημάτων για Δ.Ε. Πιερίων. ΜΕΛ. 28/2018 προϋπολογισμού 40.000,00 Ευρώ

 Διακήρυξη 28-2018  Εξώφυλλο μελέτης 28-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 28-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 28-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 28-2018   ΤΕΥΔ 28-2018  Τεχνική έκθεση 28-2018  Τιμολόγιο μελέτης 28-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 28-2018

Προκηρύξεις
November 30, 2018

Προμήθεια υλικών ύδρευσης. ΜΕΛ. 25/2018 προϋπολογισμού 40.000,00 Ευρώ

 Διακήρυξη υλ. ύδρ 25-2018  Εξώφυλλο μελέτης 25-2018  Προμέτρηση 25-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 25-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 25-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 25-2018  ΤΕΥΔ 25-2018  Τεχνική έκθεση υλ. ύδρ 25-2018  Τιμολόγιο μελέτης 25-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 25-2018

Προκηρύξεις
September 21, 2018

«Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος» ΜΕΛ. 24/2018

 Διακήρυξη 24-2018  Εξώφυλλο μελέτης 24-2018  Προμέτρηση 24-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 24-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 24-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 24-2018  ΤΕΥΔ 24-2018  Τεχνική έκθεση 24-2018  Τιμολόγιο μελέτης 24-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 24-2018

Προκηρύξεις
September 21, 2018

Μίσθωση μηχανημάτων για Δ.Ε. Πέτρας» ΜΕΛ. 23/2018

 Διακήρυξη 23-2018  Εξώφυλλο μελέτης 23-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 23-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 23-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 23-2018  ΤΕΥΔ 23-2018  Τεχνική έκθεση 23-2018  Τιμολόγιο μελέτης 23-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 23-2018

Προκηρύξεις