Προκηρύξεις

July 27, 2018

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ 15/2018

 1 Εξώφυλλο μελέτης 15-2018  2 Τεχνική έκθεση 15-2018  3 Προϋπολογισμός μελέτης 15-2018  4 Προμέτρηση μελέτης 15-2018  5 Τιμολόγιο μελέτης 15-2018  6 Συγγραφή υποχρεώσεων 15-2018  7 Διακήρυξη 15-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 15-2018  ΤΕΥΔ  Τιμολόγιο προσφοράς 15-2018

Προκηρύξεις
July 2, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΧΡΑΝΗΣ

 [μετατόπιση αντλιοστ 102 Προμέτρηση [μετατόπιση αντλιοστ.] 103 Εντυπο Προσφοράς [μετατόπιση αντλιοστ] 101 Προϋπολογισμός μελέτης  [μετατόπιση αντλιοστ] 151 Αντιστοίχιση Αρθρων με ΕΤΕΠ  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ μετατ. αντλ. Χρα. μετατόπιση αντλιοσΤΕΥΔ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ μετατόπισης αντλιοστ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΑΣ ΧΡΑΝΗΣ προταση ΔΗΜΑΡΧΟΥ (1)  μετατόπιση αντλιοσ περίληψη διακήρ [μετατόπιση αντλιοστ.] 101 Μελέτη ΣΑΥ  [μετατόπιση αντλιοστ.] 111 Μελέτη […]

Προκηρύξεις
June 22, 2018

«Έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση αντλιοστασίων ύδρευσης – αποχέτευσης» ΜΕΛ. 11/2018 προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ

 Διακήρυξη 11-2018  Εξώφυλλο 11-2018  Προϋπολογισμός 11-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 11-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 11-2018  ΤΕΥΔ  Τεχνική έκθεση 11-2018  Τιμολόγιο μελέτης 11-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 11-2018

Προκηρύξεις
June 7, 2018

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ 15/11/17 ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ500

 Eπισκευή δίδυμου περίληψη διακήρ  [επισκευή διδύμου ] 101 Μελέτη ΣΑΥ  [επισκευή διδύμου ] 111 Μελέτη ΦΑΥ  [επισκευή διδύμου ] 101 Προϋπολογισμός μελέτης  [επισκευή διδύμου ] 102 Προμέτρηση  [επισκευή διδύμου ] 103 Εντυπο Προσφοράς  [επισκευή διδύμου ] 111 Τιμολόγιο Μελέτης  [επισκευή διδύμου ] 151 Αντιστοίχιση Αρθρων με ΕΤΕΠ  Eπισκευή δίδυμου περίληψη διακήρ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ επισκ δίδυμ ύδρ […]

Προκηρύξεις
May 29, 2018

Μελέτη 8/2018 ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ

 Διακήρυξη μηχανημάτων 8-2018  Εξώφυλλο μελέτης 8-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 8-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 8-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 8-2018  ΤΕΥΔ 8-2018  Τεχνική έκθεση 8-2018  Τιμολόγιο 8-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 8-2018

Προκηρύξεις
May 2, 2018

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Ε.Ε.Λ. ΚΟΡΙΝΟΥ ΜΕΛ. 4/2018

 Εξώφυλλο μελέτης 4-2018  Προϋπολογισμός 4-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 4-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 4-2018  ΤΕΥΔ 4-2018  Τεχνική έκθεση 4-2018  Τιμολόγιο μελέτης 4-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 4-2018  Διακήρυξη 4-2018

Προκηρύξεις
May 2, 2018

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛ.3/2018

 Eξώφυλλο 3-2018  Διακήρυξη συντήρηση αντλιοστασίων 3-2018  Προϋπολογισμός 3-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 3-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 3-2018  ΤΕΥΔ 3-2018  Τεχνική έκθεση 3-2018  Τιμολόγιο μελέτης 3-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 3-2018

Προκηρύξεις
May 2, 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΛ. 2/2018

 Διακήρυξη 2-2018  Εξώφυλλο μελέτης 2-2018  Προμέτρηση 2-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 2-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 2-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 2-2018  ΤΕΥΔ 2-2018  Τεχνική έκθεση 2-2018  Τιμολόγιο μελέτης 2-2018

Προκηρύξεις
May 2, 2018

Μίσθωση μηχανημάτων για Δ.Ε. Ελαφίνας» ΜΕΛ. 7/2018 προϋπολογισμού 59.950,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α

 Διακήρυξη μηχανημάτων 7-2018  Εξώφυλλο μελέτης 7-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 7-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 7-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 7-2018  ΤΕΥΔ 7-2018  Τεχνική έκθεση 7-2018  Τιμολόγιο 7-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 7-2018

Προκηρύξεις
January 11, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ K βλαβών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ K βλαβών νέο  [Βλάβες Κ] 103 Εντυπο Προσφοράς  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ K βλαβών  K Βλάβες περίληψη διακήρ  Κ Βλάβες τεχν.εκθ  [Βλάβες Κ] 101 Προϋπολογισμός μελέτης  [Βλάβες Κ] 151 Αντιστοίχιση Αρθρων με ΕΤΕΠ [Βλάβες Κ] 102 Προμέτρηση  Κ Βλάβες ΤΕΥΔ  [Βλάβες Κ] 101 Μελέτη ΣΑΥ  [Βλάβες Κ] 111 Μελέτη ΦΑΥ  [Βλάβες […]

Προκηρύξεις