Προκηρύξεις

June 7, 2018

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ 15/11/17 ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ500

 Eπισκευή δίδυμου περίληψη διακήρ  [επισκευή διδύμου ] 101 Μελέτη ΣΑΥ  [επισκευή διδύμου ] 111 Μελέτη ΦΑΥ  [επισκευή διδύμου ] 101 Προϋπολογισμός μελέτης  [επισκευή διδύμου ] 102 Προμέτρηση  [επισκευή διδύμου ] 103 Εντυπο Προσφοράς  [επισκευή διδύμου ] 111 Τιμολόγιο Μελέτης  [επισκευή διδύμου ] 151 Αντιστοίχιση Αρθρων με ΕΤΕΠ  Eπισκευή δίδυμου περίληψη διακήρ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ επισκ δίδυμ ύδρ […]

Προκηρύξεις
May 29, 2018

Μελέτη 8/2018 ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ

 Διακήρυξη μηχανημάτων 8-2018  Εξώφυλλο μελέτης 8-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 8-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 8-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 8-2018  ΤΕΥΔ 8-2018  Τεχνική έκθεση 8-2018  Τιμολόγιο 8-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 8-2018

Προκηρύξεις
May 2, 2018

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Ε.Ε.Λ. ΚΟΡΙΝΟΥ ΜΕΛ. 4/2018

 Εξώφυλλο μελέτης 4-2018  Προϋπολογισμός 4-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 4-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 4-2018  ΤΕΥΔ 4-2018  Τεχνική έκθεση 4-2018  Τιμολόγιο μελέτης 4-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 4-2018  Διακήρυξη 4-2018

Προκηρύξεις
May 2, 2018

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛ.3/2018

 Eξώφυλλο 3-2018  Διακήρυξη συντήρηση αντλιοστασίων 3-2018  Προϋπολογισμός 3-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 3-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 3-2018  ΤΕΥΔ 3-2018  Τεχνική έκθεση 3-2018  Τιμολόγιο μελέτης 3-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 3-2018

Προκηρύξεις
May 2, 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΛ. 2/2018

 Διακήρυξη 2-2018  Εξώφυλλο μελέτης 2-2018  Προμέτρηση 2-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 2-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 2-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 2-2018  ΤΕΥΔ 2-2018  Τεχνική έκθεση 2-2018  Τιμολόγιο μελέτης 2-2018

Προκηρύξεις
May 2, 2018

Μίσθωση μηχανημάτων για Δ.Ε. Ελαφίνας» ΜΕΛ. 7/2018 προϋπολογισμού 59.950,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α

 Διακήρυξη μηχανημάτων 7-2018  Εξώφυλλο μελέτης 7-2018  Προϋπολογισμός μελέτης 7-2018  Προϋπολογισμός προσφοράς 7-2018  Συγγραφή υποχρεώσεων 7-2018  ΤΕΥΔ 7-2018  Τεχνική έκθεση 7-2018  Τιμολόγιο 7-2018  Τιμολόγιο προσφοράς 7-2018

Προκηρύξεις
January 11, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ K βλαβών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ K βλαβών νέο  [Βλάβες Κ] 103 Εντυπο Προσφοράς  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ K βλαβών  K Βλάβες περίληψη διακήρ  Κ Βλάβες τεχν.εκθ  [Βλάβες Κ] 101 Προϋπολογισμός μελέτης  [Βλάβες Κ] 151 Αντιστοίχιση Αρθρων με ΕΤΕΠ [Βλάβες Κ] 102 Προμέτρηση  Κ Βλάβες ΤΕΥΔ  [Βλάβες Κ] 101 Μελέτη ΣΑΥ  [Βλάβες Κ] 111 Μελέτη ΦΑΥ  [Βλάβες […]

Προκηρύξεις
November 2, 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ.1/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1 /2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1_2017  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017 – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ (5)  

Προκηρύξεις
September 21, 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ » Εκτιμώμενης αξίας 150.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.),  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ [ΒΛΑΒΕΣ] 101 […]

Προκηρύξεις