Προκηρύξεις

November 2, 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ.1/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1 /2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1_2017  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017 – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ (5)  

Προκηρύξεις
September 21, 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ » Εκτιμώμενης αξίας 150.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.),  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ [ΒΛΑΒΕΣ] 101 […]

Προκηρύξεις
May 25, 2017

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ. Μελέτη 21/2017

 1 Εξώφυλλο μελέτης 21-2017  2 Τεχνική έκθεση 21-2017  3 Προϋπολογισμός 21-2017  4 Προμέτρηση 21-2017  5 Τιμολόγιο μελέτης 21-2017  6 Συγγραφή υποχρεώσεων 21-2017  7 Διακήρυξη 21-2017  8 Προϋπολογισμός προσφοράς 21-2017  9 Τιμολόγιο προσφοράς 21-2017  10 ΤΕΥΔ 21-2017

Προκηρύξεις
May 3, 2017

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΜΕΛ. 17/2017

  1. Εξώφυλλο μελέτης 17-2017 2 Τεχνική έκθεση 17-2017 3 Προϋπολογισμός 17-2017 4 Τιμολόγιο 17-2017 5 Συγγραφή 17-2017 6 Διακύρηξη 17-2017 7 Προϋπολογισμός προσφοράς 17-2017 8 Τιμολόγιο προσφοράς 17-2017 9 ΤΕΥΔ  

Προκηρύξεις
May 3, 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ. ΜΕΛ. 16/2017

   1 Εξώφυλλο μελέτης 16-2017  2 Τεχνική έκθεση 16-2017  3 Προϋπολογισμός 16-2017  4 Τιμολόγιo 16-2017  5 Συγγραφή υποχρεώσεων 16-2017  6 Διακύρηξη 16-2017  7 Προϋπολογισμός προσφοράς 16-2017  8 Τιμολόγιο προσφοράς 16-2017  9 ΤΕΥΔ

Προκηρύξεις
March 17, 2017

Προμήθεια υλικών ύδρευσης για Δ.Ε. Κατερίνης. ΜΕΛ. 12/2017

 1. Microsoft Word – Εξώφυλλο μελέτης 12-2017.  2. Microsoft Word – Τεχνική έκθεση υλ. ύδρ. 12-2017  3. Microsoft Word – Προϋπολογισμός μελέτης υλ. ύδρ. 12-2017  4. Microsoft Word – Προμέτρηση υλ. ύδρ. 12-2017  5. Microsoft Word – Τιμολόγιο μελέτης υλ. ύδρ. 12-2017  6. Microsoft Word – Συγγραφή υποχρεώσεων υλ. ύδρ. 12-2017  7. Microsoft Word – […]

Προκηρύξεις
March 17, 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ του έργου : “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ” ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 11/2017

 α Προυπολογισμός προσφοράς υλικών 11_2017  β Τιμολόγιο Προσφοράς 11_2017  Διακήρυξη υλικών 11_2017  Μελέτη υλικών 11_2017  Περίληψη Διακήρυξη υλικών 11_2017  ΤΕΥΔ υλικών 11_2017

Προκηρύξεις