Προκηρύξεις

February 7, 2017

Συνοπτικός διαγωνισμός για την “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 3/2017”.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της μελέτης για την «Εφαρμογή μεθόδου βιο-ενίσχυσης στην ΕΕΛ Κατερίνης», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολική προμήθειας 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  Περίληψη διακήρυξης   Μελέτη Βιο-ενίσχυσης   Υπεύθυνη […]

Προκηρύξεις
February 6, 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ» ΜΕΛ. 5/2017 προϋπολογισμού 49.692,00 Ευρώ

   1 Εξώφυλλο μελέτης 5-2017  2 Τεχνική έκθεση 5-2017  3 Προϋπολογισμός μελέτης 5-2017  4 Προμέτρηση μελέτης 5-2017  5 Τιμολόγιο μελέτης 5-2017  6 Συγγραφή υποχρεώσεων 5-2017  7 Διακήρυξη αμμοχάλικων 5-2017  8 Προϋπολογισμός προσφοράς 5-2017  9 Τιμολόγιο προσφοράς 5-2017  10 Υπεύθυνη δήλωση 1  11 Υπεύθυνη δήλωση 2  

Προκηρύξεις
February 6, 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΜΕΛ. 4/2017 προϋπολογισμού 58.828,62 Ευρώ

  1.Εξώφυλλο μελέτης 4-2017  2.Διακήρυξη καυσίμων 4-2017  3.Προμέτρηση 4-2017  4.Προϋπολογισμός μελέτης 4-2017  5.Προϋπολογισμός προσφοράς 4-2017  6.Συγγραφή υποχρεώσεων 4-2017 7.Τεχνική έκθεση 4-2017 8.Τιμολόγιο μελέτης 4-2017  9.Υπεύθυνη δήλωση 1  10.Υπεύθυνη δήλωση 2  

Προκηρύξεις
November 3, 2016

Προμήθεια καυσίμων ποσού 20.000 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η ΔΕΥΑ Κατερίνης προσκαλεί σε έρευνα αγοράς και διαβούλευσης για την απευθείας ανάθεση της εν λόγω προμήθειας σύμφωνα με το Άρθρο 328 του Ν.4412/2016.    Κατεβάστε το πρωτογενές αίτημα.  Κατεβάστε την πρόσκληση.   

Προκηρύξεις
September 5, 2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡ.ΜΕΛ. 26/2016)

Η ΔΕΥΑ Κατερίνης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό που αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡ.ΜΕΛ. 26/2016).    Κατεβάστε την περιληπτική διακήρυξη.  Κατεβάστε τη διακήρυξη.  

Προκηρύξεις
June 30, 2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡ.ΜΕΛ. 15/2016)

Η ΔΕΥΑ Κατερίνης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό που αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡ.ΜΕΛ. 15/2016)  Κατεβάστε την περιληπτική διακήρυξη   κατεβάστε τη Διακήρυξη  

Προκηρύξεις
February 5, 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (∆.Ε.Υ.Α.) ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ κατεβάστε την ανακοίνωση

Προκηρύξεις