Προκηρύξεις

3 Νοεμβρίου, 2016

Προμήθεια καυσίμων ποσού 20.000 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η ΔΕΥΑ Κατερίνης προσκαλεί σε έρευνα αγοράς και διαβούλευσης για την απευθείας ανάθεση της εν λόγω προμήθειας σύμφωνα με το Άρθρο 328 του Ν.4412/2016.    Κατεβάστε το πρωτογενές αίτημα.  Κατεβάστε την πρόσκληση.   

Προκηρύξεις
5 Σεπτεμβρίου, 2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡ.ΜΕΛ. 26/2016)

Η ΔΕΥΑ Κατερίνης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό που αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡ.ΜΕΛ. 26/2016).    Κατεβάστε την περιληπτική διακήρυξη.  Κατεβάστε τη διακήρυξη.  

Προκηρύξεις
30 Ιουνίου, 2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡ.ΜΕΛ. 15/2016)

Η ΔΕΥΑ Κατερίνης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό που αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡ.ΜΕΛ. 15/2016)  Κατεβάστε την περιληπτική διακήρυξη   κατεβάστε τη Διακήρυξη  

Προκηρύξεις
5 Φεβρουαρίου, 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (∆.Ε.Υ.Α.) ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ κατεβάστε την ανακοίνωση

Προκηρύξεις