ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

27 Ιουλίου, 2021

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Ε.Ε.Λ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ. ΚΟΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ -ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

1-Εξώφυλλο-μελέτης-12_2021Λήψη 2-Τεχνική-έκθεση-12_2021Λήψη 3-Τεχνική-περιγραφή-12_2021Λήψη 4-Προϋπολογισμός-12_2021Λήψη 5-Τεχνικές-προδιαγραφές-12_2021Λήψη 6-Διακήρυξη_Υπηρεσίας-12-21Λήψη 7-ΣΥ-2021Λήψη espd-request-v2Λήψη
Προκηρύξεις
15 Ιουλίου, 2021

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/2021

Αναλυτικότερα τα έργα τα οποία προγραµµατίζει να εκτελέσει η ∆ΕΥΑ Κατερίνης µεαυτεπιστασία στο έτος 2021-2022 και στα οποία θα χρησιµοποιηθούν τα λατοµικάθραυστά υλικά είναι:• Αποκατάσταση των δικτύων ύδρευσης – αποχ/σης των Τοπικών και ∆ηµοτικώνκοινοτήτων του ∆ήµου Κατερίνης• Επέκταση των δικτύων ύδρευσης – αποχ/σης των Τοπικών και ∆ηµοτικών κοινοτήτωντου ∆ήµου Κατερίνης• Συντήρηση των δικτύων ύδρευσης – […]

Προκηρύξεις
25 Ιουνίου, 2021

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2μήνες) απασχόλησης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκώντης Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης

Προκηρύξεις
23 Ιουνίου, 2021

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ (Α’ ΦΑΣΗ)».

1.-ΕΞΩΦΥΛΛΟ-ΜΕΛΕΤΗΣΛήψη 2.-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗΛήψη 3.-ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΛήψη 101-Προϋπολογισμός-μελέτηςΛήψη 111-Τιμολόγιο-ΜελέτηςΛήψη 151-Αντιστοίχιση-Αρθρων-με-ΕΤΕΠΛήψη espd-request-v2-1Λήψη scan047Λήψη scan048Λήψη scan049Λήψη scan050Λήψη scan051Λήψη scan052Λήψη scan053Λήψη scan054Λήψη scan055Λήψη scan056Λήψη scan057Λήψη scan058Λήψη scan059Λήψη scan083Λήψη scan084Λήψη scan085Λήψη scan086Λήψη scan087Λήψη scan088Λήψη scan089Λήψη ΕΙΔΙΚΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΟΜΒΡΙΑΛήψη ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-1Λήψη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΛήψη ΤΕΥΧΟΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝΛήψη
Προκηρύξεις
15 Ιουνίου, 2021

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (2021-2022)

1.-Εξώφυλλο-Βλάβες-ΔΕ-Κατερίνης-11_2021Λήψη 2.ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗΛήψη 3.-Προϋπολογισμός-μελέτηςΛήψη 4.-ΠρομέτρησηΛήψη 5.-Τιμολόγιο-ΜελέτηςΛήψη 6.-ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-K-βλαβώνΛήψη ΕΙΔΙΚΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-11_21Λήψη ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΛήψη
Προκηρύξεις
10 Μαρτίου, 2021

ΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΙΛΥΟΣ ΣΤΙΣ ΕΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΟΥ.

1.-Τεχνική-έκθεση-48-2020_signed_signedΛήψη 2.-Προϋπολογισμός-48-2020_signed_signedΛήψη 3.-Τιμολόγιο-μελέτης-48-2020_signed_signedΛήψη 4.-Τεχνική-περιγραφή-48-2020_signed_signedΛήψη 5.-Συγγραφή-υποχρεώσεων-48-2020_signed_signedΛήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-48_20signedΛήψη Εξώφυλλο-μελέτης-48-2020Λήψη ΤΕΥΔ-48-2020Λήψη ΤΕΥΔ-48-2020Λήψη
Προκηρύξεις