ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

12/10/2020

Δήμος Κατερίνης – ΔΕΥΑΚ: Αναβαθμίσεις & συντηρήσεις υδρευτικών υποδομών στις Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες

Με στόχο την αδιάλειπτη υδροδότηση και την ποιοτική παροχέτευση με πόσιμο νερό υψηλής ποιότητας, σε όλο το εύρος του Δήμου, σε εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των υδρευτικών υποδομών των Τ.Κ. Π. Ελατοχωρίου, Ελατοχωρίου, Τριλόφου και Αρωνά, καθώς και της Δ.Κ. Λόφου προέβη το χρονικό διάστημα από 24 έως 01 Οκτωβρίου, η Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης.

Παράλληλα, διενεργήθηκε έλεγχος και βαθμονομήθηκαν οι δοσομετρικές αντλίες που είναι τοποθετημένες στις εν λόγω δεξαμενές και συμβάλλουν στην απολύμανση του παρεχόμενου νερού για ανθρώπινη κατανάλωση. Σημειώνεται ότι στην δεξαμενή ύδρευσης του Π. Ελατοχωρίου όπου η ηλεκτροδότηση είναι ιδιαίτερα δαπανηρή τοποθετήθηκε νέο αναβαθμισμένο σύστημα χλωρίωσης το οποίο υποστηρίζεται από φωτοβολταϊκά πάνελ.

Με τις συγκεκριμένες επεμβάσεις η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. συνεχίζει την παροχέτευση των συγκεκριμένων Τ.Κ. & Δ.Κ. με νερό ανώτερης ποιότητας βάσει των αναφερομένων στην με αριθ. Γ1(δ)ΓΠ οικ.67322/06.09.2017 ΚΥΑ ‘’Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787/(L260, 07.10.2015)’’ η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3282/τ.Β./19.09.2017, όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 4595/τβ’/28.12.2017.

Το προσεχές διάστημα θα διενεργηθούν καθαρισμοί των δεξαμενών ύδρευσης και των λοιπών Δ.Ε. βάση του τηρούμενου προγράμματος που έχει καταρτίσει η Δ.Ε.Υ.Α.Κ..

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Μπουσνάκης Αστέριος

Νέα