ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

27/08/2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 395.040,00 € (πλέον Φ.Π.Α)

ΜΕΡΟΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΠεριβάλλον της σύμβασηςΣυνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Α.Φ.Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Ύδρευση και η Αποχέτευση.Αντικείμενο της σύμβασηςΗ προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού αφορούν εξοπλισμό σε αντλιοστάσια αποχέτευσης καιύδρευσης καθώς και στην Εγκαταστάση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ΚατερίνηςΕιδικότερα η προμήθεια και εγκατάσταση αφορά: […]

Προκηρύξεις
19/08/2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣΓΙΑ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ”

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 34.220,00 ευρώ προβλέπεται η προμήθειακαι η μεταφορά έτοιμου θερμού ασφαλτομίγματος, που θα χρησιμοποιηθεί για τηνκάλυψη αναγκών της υπηρεσίας μας που δημιουργούνται από την αποκατάστασηβλαβών ύδρευσης – αποχέτευσης ή από την κατασκευή έργων αυτεπιστασίας στην Δ.Ε.Κατερίνης.Προβλέπεται να προμηθευτούμε 590 τόνους θερμού ασφαλτομίγματος ΑΣ 12,50. Ηαπορρόφηση των 590 τόνων θα γίνει σταδιακά, […]

Προκηρύξεις
17/08/2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 32.602,32 ευρώ προβλέπεται η προμήθεια και ημεταφορά καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Η εν λόγω προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 «ΔημόσιεςΣυμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)» για διεξαγωγή ηλεκτρονικού διαγωνισμού.Προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω ειδών:

Προκηρύξεις
31/07/2023

Έλεγχος Λειτουργίας και Συντήρηση Αντλιοστασίων Ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Κατερίνης (2023-2024)

Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιώνμε Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣΤίτλος: «Έλεγχος Λειτουργίας και ΣυντήρησηΑντλιοστασίων Ύδρευσης και αποχέτευσης ΔήμουΚατερίνης (2023-2024)»

Προκηρύξεις
20/07/2023

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ” ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2023

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΗ παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 59.944,45 ευρώ αφορά την προμήθειαθραυστών υλικών λατομείου που θα ενσωματωθούν σε έργα αυτεπιστασίας τηςΔ.Ε.Υ.Α.Κ.Προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω ειδών αμμοχάλικων:

Προκηρύξεις