ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

03/04/2024

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 74.075,50 ευρώ προβλέπεται η προμήθεια και ημεταφορά καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Η εν λόγω προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 «ΔημόσιεςΣυμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)» για διεξαγωγή ηλεκτρονικού διαγωνισμού.Προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω ειδών:

Προκηρύξεις
03/01/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

ΑνακοινώνειΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα(12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Κατερίνης, που εδρεύει στην Κατερίνη της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας καισυγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμούατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)προσόντα.

Προκηρύξεις
22/11/2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ»

Με την παρούσα μελέτη η τεχνική υπηρεσία εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του ποσίμου νερού στις τοπικές περιοχές ευθύνης της καθώς και τη Το αντικείμενο της μελέτης είναι η λειτουργικού, συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου και διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης στην ΔΕ Παραλίας, εξοπλισμού για την εξ’ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο διαχείριση του συνολικούπροσφερόμενου ύδατος […]

Προκηρύξεις
10/11/2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ”

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 49.500,00 ευρώ προβλέπεται η άντληση και ημεταφορά λυμάτων στον Βιολογικό Καθαρισμό, σε περιπτώσεις βλαβών του δικτύουαποχέτευσης, των αντλιοστασίων αποχέτευσης, καθώς και κάθε άλλης εγκατάστασηςτης Δ.Ε.Υ.Α.Κ. από όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου ΚατερίνηςΗ συλλογή και η μεταφορά των λυμάτων θα γίνεται με την χρήση ειδικώνβυτιοφόρων αυτοκινήτων χωρητικότητας 24m3 και 14m3, […]

Προκηρύξεις
26/10/2023

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣΤΗΣ ΔΚ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27/2022ΠΥ: 1.150.000€

Η παρούσα μελέτη με προϋπολογισμό 1.150.000€ αφορά την αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύουύδρευσης της Δ.Κ. Καλλιθέας του Δήμου Κατερίνης Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.Το νέο δίκτυο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των κατοίκων αλλά και θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες πυρόσβεσης του οικισμού.

Προκηρύξεις