ΕΣΠΑ 2014-2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014 – 2020

 

Στοιχεία προγράμματος

Τίτλος Πράξης:  Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης

Title: Drawing up a Master Plan and implementing the Water Safety Plan of DEYA Katerini.

Φορεάς Λειτουργίας/Δικαιούχος: Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης

Project Operator/ Βeneficiary: Katerini’s municipal water and sewerage company.

Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Fund: European Regional Development Fund (ERDF)

 

Περιγραφή: 

Το Γενικό Σχέδιο ύδρευσης (Masterplan) είναι η μελέτη και η καταγραφή ορθολογικών, αποδοτικών και βιώσιμων τρόπων και μεθοδολογιών διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος μιας ΔΕΥΑ, με στόχο την ποσοτικά αξιόπιστη, ποιοτικά και περιβαλλοντικά ασφαλή, και οικονομικά πρόσφορη κάλυψη της ζήτησης υδρευτικού νερού στην περιοχή αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ, μέσω της κατάλληλης αξιοποίησης των υδατικών πόρων που διατίθενται για την κάλυψη της ζήτησης αυτής, προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων.

Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) αποτελούν μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με την ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη διανομή, υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» (multiple barriers) και εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης.

Project description: 

Masterplan is the study and inventory of efficient and sustainable ways and methodologies for the management of the water supply system of a region, aiming at reliable and environmentally safe and economically appropriate water demand through appropriate utilization of the water resources available to meet this demand, adapting to the requirements of the existing institutional framework for integrated management of water resources.

Water Safety Plans (SAN) are a holistic approach that relates to water quality management from water source to distribution, adopting the principle of “multiple barriers” and focusing on the need to apply control measures to each stage of the water supply chain.

 

Παρουσίαση

Απόφαση ένταξης

Τεχνικό Δελτίο