ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023

”ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ (Α ΦΑΣΗ)”

Η εργολαβία  ”ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ (Α ΦΑΣΗ)” αφορά στην κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της Τ.Κ. Παραλίας.

Θα κατασκευαστούν σωληνωτοί αγωγοί και κιβωτοειδείς οχετοί, καθώς και τα απαραίτητα έργα προστασίας του στομίου εκβολής της στραγγιστικής τάφρου Τ2 στην θαλάσσια περιοχή βόρεια της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης ώστε να προστατευτεί ο οικισμός από πλημμύρες.

Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ”ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, Α.Π. Απόφασης ένταξης 21958/27-11-2020.

«ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

  1. Εισαγωγή

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή νέων ενισχυτικών αγωγών συνολικού μήκους 11,1 km στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της πόλης της Κατερίνης καθώς επίσης και την κατασκευή διάταξης πιεζόθραυσης στον δίδυμο αγωγό προσαγωγής της δεξαμενής του Σβορώνου.  Η κατασκευή των ενισχυτικών αγωγών είναι επιβεβλημένη δεδομένου ότι οι κύριοι αγωγοί του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου της πόλης καθίστανται ανεπαρκείς σε περιόδους αυξημένης κατανάλωσης και ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο.

  • Προτεινόμενο έργο

Νέοι κύριοι αγωγοί

Θα κατασκευαστούν  νέοι κύριοι ενισχυτικοί αγωγοί στο εσωτερικό δίκτυο που μαζί με τους υφιστάμενους θα σχηματίζουν ένα συνολικό δίκτυο κυρίων αγωγών βροχωτής διάταξης. Τα μήκη του νέου δικτύου κατανέμονται ανά διάμετρο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Εξωτερική  διάμετρος (mm)Μήκος (m)Υλικό
   
5001271Χυτοσίδηρος
4001434
3552729   Πολυαιθυλένιο
2501409
2002613
1601638

Διάταξη πιεζόθραυσης

Πριν τη διάβαση του δίδυμου χαλύβδινου αγωγού τροφοδοσίας από το Λεύκο ποταμό που βρίσκεται δυτικά της πόλης, προβλέπεται η κατασκευή φρεατίου πιεζόθραυσης. Κάθε αγωγός θα εκτραπεί στο φρεάτιο όπου μέσω διάταξης που θα περιλαμβάνει σχετική ρυθμιστική βαλβίδα, θα πραγματοποιείται πτώση της πίεσης στην έξοδο του φρεατίου σε κατάλληλα επίπεδα ώστε όλα τα σημεία του δικτύου κατάντι να έχουν επίπεδα πιέσεων χαμηλότερα από τα μέγιστα επιτρεπτά.

Πέρα από την προβληματική υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με τις πιέσεις, η παρουσία του φρεατίου πιεζόθραυσης στη διάταξη κρίνεται απαραίτητη δεδομένου ότι με την προσθήκη των νέων κύριων αγωγών θα υπάρξει μείωση του ύψους των απωλειών στο δίκτυο με αντίστοιχη αύξηση των πιέσεων στο σύνολό του. 

Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.