ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

18/10/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2
μήνες) απασχόλησης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών
της Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης.

Νέα , , , , ,