Προκηρύξεις

21/03/2023

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ
ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την : ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, αρ. μελ. 35/22, Π.Υ.540.000,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ..Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η απομάκρυνση και διαχείριση υφιστάμενης ιλύοςστις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Κατερίνης και κυρίως στην ΕΕΛΚατερίνης.

Προκηρύξεις
01/11/2022

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ
ΕΤΟΥΣ 2022

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 59.896,62 ευρώ προβλέπεται η προμήθειαειδών ένδυσης – υπόδησης για τους εργαζόμενους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το έτος 2022. Ηπαροχή δίνεται σύμφωνα με το άρθρο 8 της Σ.Σ.Ε. ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ, για το σύνολο των εργαζομένων στιςΔημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης όλης της χώρας.

Προκηρύξεις
16/09/2022

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά την βελτίωση τμημάτων του εσωτερικού Δικτύου ύδρευσης τηςΔ. Κ. Κατερίνης και πιο συγκεκριμένα την αντικατάσταση των αγωγών από αμίαντο στις οδούςΖαλόγγου – 25ης Μαρτίου – Μιαούλη – Σβορώνου – Τερζοπούλου . Πρόκειται για δίκτυοπεπαλαιωμένο το οποίο κατασκευάσθηκε την δεκαετία του ’50 αποτελούμενο απόαμιαντοσωλήνες (εξαίρεση αποτελούν ορισμένα τμήματα τα οποία έχουν αντικατασταθείλόγω […]

Προκηρύξεις
16/09/2022

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ.ΚΟΡΙΝΟΥ

Η παρούσα μελέτη αφορά την βελτίωση του εσωτερικού Δικτύου ύδρευσης του Δ. Κ.Κορινού και πιο συγκεκριμένα την αντικατάσταση των αγωγών από αμίαντο εντός του οικισμού.Πρόκειται για δίκτυο πεπαλαιωμένο το οποίο κατασκευάσθηκε την δεκαετία του 50. Η διάταξήτου είναι σε σχήμα ακτινωτό και κατασκευάσθηκε τμηματικά (ανάλογα με την επέκταση τουσχεδίου πόλεως κλπ) αποτελούμενο κατά κανόνα από […]

Προκηρύξεις
29/08/2022

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΩΤΕΙΝΩΝ» προϋπολογισμού 530.000,00 Ευρώ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κατερίνης – Δ.Ε.Υ.Α.Κ., προκηρύσσειΑνοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψηπροσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής τουέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΩΤΕΙΝΩΝ» προϋπολογισμού530.000,00Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεταισε […]

Προκηρύξεις