ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

27/10/2022

ΧΛΩΡΙΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ
ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022.

Η παρούσα μελέτη αφορά την διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων για τον έλεγχο της
ποιότητας του πόσιμου νερού και συγκεκριμένα του συνόλου των απαιτουμένων
δειγμάτων των παραμέτρων στο σύνολο των Τ.Κ. του Δήμου, για το έτος 2022.
Οι εργαστηριακές αναλύσεις αφορούν παραμέτρους, παρακολούθησης του νερού, που
ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία,(Απόφαση Γ1(Δ)/ΓΠ οικ.67322 του 2017, Απόφαση
Π/112/1057/2016).

Ενημέρωση