ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

21/03/2023

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ
ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την : ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, αρ. μελ. 35/22, Π.Υ.
540.000,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ..
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η απομάκρυνση και διαχείριση υφιστάμενης ιλύος
στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Κατερίνης και κυρίως στην ΕΕΛ
Κατερίνης.

Προκηρύξεις , , ,