ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

17/08/2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 32.602,32 ευρώ προβλέπεται η προμήθεια και η
μεταφορά καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Η εν λόγω προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» για διεξαγωγή ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω ειδών:

 1. 5.000 λίτρων βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτ.
 2. 15.520 λίτρων πετρελαίου κίνησης
 3. 6.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης
  που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σταδιακά
  ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας με τους όρους και τις προδιαγραφές, όπως αυτά
  ορίζονται λεπτομερώς στην Διακήρυξη της παρούσης μελέτης.
  Χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, από τον Κ.Α. 64-00-00 του προϋπολογισμού έτους
  2023 της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές.
  CPV: 09132000-3 βενζίνη αμόλυβδη, 09134100-8 πετρέλαιο κίνησης, 09135100-5 πετρέλαιο
  θέρμανσης.
Προκηρύξεις , , , , , ,