ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

19/08/2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣΓΙΑ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ”

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 34.220,00 ευρώ προβλέπεται η προμήθεια
και η μεταφορά έτοιμου θερμού ασφαλτομίγματος, που θα χρησιμοποιηθεί για την
κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας μας που δημιουργούνται από την αποκατάσταση
βλαβών ύδρευσης – αποχέτευσης ή από την κατασκευή έργων αυτεπιστασίας στην Δ.Ε.
Κατερίνης.
Προβλέπεται να προμηθευτούμε 590 τόνους θερμού ασφαλτομίγματος ΑΣ 12,50. Η
απορρόφηση των 590 τόνων θα γίνει σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες της
υπηρεσίας και για οποιαδήποτε ποσότητα απαιτηθεί (έστω και για 1 – 2 τόνους).
Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τον Ν 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» με τις όποιες τροποποιήσεις του ισχύουν σήμερα, για την διενέργεια
ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, από τον Κ.Α 24-01-11 του προϋπολογισμού
2023 της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει την Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και δεν συμπεριλαμβάνεται
στις τιμές.
CPV προμήθειας 24327320-1 πίσσα.

Προκηρύξεις , , , , , , ,