ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

27/08/2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α’ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 1. Εισαγωγή
  1.1 Περιβάλλον της σύμβασης
  Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Α.Φ.
  Η ΔΕΥΑ Κατερίνης (ΔΕΥΑΚ) είναι ΝΠΙΔ με αντικείμενο την ύδρευση και αποχέτευση στον Δήμο Κατερίνης.
  Διαθέτει Οικονομική – Διοικητική και Τεχνική Υπηρεσία και τον απαραίτητο εξοπλισμό και μέσα, για την
  παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους δημότες καταναλωτές.
  1.2 Οργανωτική δομή του Α.Φ.
  Η ΔΕΥΑ Κατερίνης (ΔΕΥΑΚ) διοικείται από το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το Γενικό Διευθυντή και τα
  τμήματα Οικονομικής – Διοικητικής Υπηρεσίας και Τεχνικής Υπηρεσίας. Η κάθε Υπηρεσία είναι διαιρεμένη
  σε Τμήματα και κάθε Τμήμα στα αντίστοιχα Γραφεία για την παρακολούθηση των εργασιών.
Προκηρύξεις , , , , ,