ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

27/08/2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 395.040,00 € (πλέον Φ.Π.Α)

ΜΕΡΟΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Περιβάλλον της σύμβασης
Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Α.Φ.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Ύδρευση και η Αποχέτευση.
Αντικείμενο της σύμβασης
Η προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού αφορούν εξοπλισμό σε αντλιοστάσια αποχέτευσης και
ύδρευσης καθώς και στην Εγκαταστάση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Κατερίνης
Ειδικότερα η προμήθεια και εγκατάσταση αφορά:
 Αντλίες Λυμάτων
 Υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα
 Επιφανειακά Αντλητικά Συγκροτήματα
 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ)
 Σύστημα φωτισμού αντλιοστασίου
 Κιτ Επισκευής Αντλητικών Συγκροτημάτων
 Πτερωτές Επιφανειακών Αεριστήρων
 Ομαλούς εκκινητές
 Ρυθμιστές στροφών
 Ηλεκτρικούς Πίνακες
 Επιφανειακούς ηλεκτροκινητήρες

Προκηρύξεις , , , , ,