ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

17/10/2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 57.981,00 ευρώ προβλέπεται η μίσθωση
μηχανημάτων, που θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες αποκατάστασης– επέκτασης –
συντήρησης των δικτύων ύδρευσης – αποχ/σης, καθώς και για διάφορα έργα
αυτεπιστασίας της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στη Δ.Ε. Παραλίας.
Για την εκτέλεση της συγκεκριμένης μίσθωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις των
παρακάτω νομοθετημάτων:

 • Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
  (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147)
 • Του ν. 1069/80: «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Ύδρευσης και
  Αποχέτευσης»
 • Του ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
  Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις εντολές και υποδείξεις της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
  και με τους όρους και προδιαγραφές όπως αυτά ορίζονται λεπτομερώς στην
  Διακήρυξη της παρούσης μελέτης.
  Χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, με την πίστωση να βαρύνει τον Κ.Α. 62-04-
  10-001 του προϋπολογισμού του 2023 της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ο δε Φ.Π.Α. δεν
  συμπεριλαμβάνεται στις τιμές.
  CPV διαγωνισμού: 45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης
  και αποχέτευσης.
Προκηρύξεις , , ,