ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

10/11/2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ”

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 49.500,00 ευρώ προβλέπεται η άντληση και η
μεταφορά λυμάτων στον Βιολογικό Καθαρισμό, σε περιπτώσεις βλαβών του δικτύου
αποχέτευσης, των αντλιοστασίων αποχέτευσης, καθώς και κάθε άλλης εγκατάστασης
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. από όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Κατερίνης
Η συλλογή και η μεταφορά των λυμάτων θα γίνεται με την χρήση ειδικών
βυτιοφόρων αυτοκινήτων χωρητικότητας 24m3 και 14m3, τα οποία αφού αντλήσουν τα
λύματα από τα σημεία που θα υποδειχθούν από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ. θα τα αδειάζουν στον
Βιολογικό Καθαρισμό της Κατερίνης.
Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με το N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».
Χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους από τον Κ.Α. 64-98-10 του προϋπολογισμού
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και η δαπάνη θα κατανεμηθεί ως εξής: 20.000,00 ευρώ για το 2023
και 29.500,00 ευρώ για το 2024. .
CPV διαγωνισμού 90400000-1 Υπηρεσίες αποχέτευσης.

Προκηρύξεις , , , ,