ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

03/01/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα
(12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.
Κατερίνης, που εδρεύει στην Κατερίνη της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και
συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα.

Προκηρύξεις , , , , ,