ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

03/04/2024

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 74.075,50 ευρώ προβλέπεται η προμήθεια και η
μεταφορά καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Η εν λόγω προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» για διεξαγωγή ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω ειδών:

  1. 10.000 λίτρων βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτ.
  2. 39.500 λίτρων πετρελαίου κίνησης
  3. 6.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης
Προκηρύξεις , , , , , , ,