Προκηρύξεις

06/02/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΜΕΛ. 4/2017 προϋπολογισμού 58.828,62 Ευρώ

  1.Εξώφυλλο μελέτης 4-2017  2.Διακήρυξη καυσίμων 4-2017  3.Προμέτρηση 4-2017  4.Προϋπολογισμός μελέτης 4-2017  5.Προϋπολογισμός προσφοράς 4-2017  6.Συγγραφή υποχρεώσεων 4-2017 7.Τεχνική έκθεση 4-2017 8.Τιμολόγιο μελέτης 4-2017  9.Υπεύθυνη δήλωση 1  10.Υπεύθυνη δήλωση 2  

Προκηρύξεις
03/11/2016

Προμήθεια καυσίμων ποσού 20.000 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η ΔΕΥΑ Κατερίνης προσκαλεί σε έρευνα αγοράς και διαβούλευσης για την απευθείας ανάθεση της εν λόγω προμήθειας σύμφωνα με το Άρθρο 328 του Ν.4412/2016.    Κατεβάστε το πρωτογενές αίτημα.  Κατεβάστε την πρόσκληση.   

Προκηρύξεις
30/06/2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡ.ΜΕΛ. 15/2016)

Η ΔΕΥΑ Κατερίνης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό που αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡ.ΜΕΛ. 15/2016)  Κατεβάστε την περιληπτική διακήρυξη   κατεβάστε τη Διακήρυξη  

Προκηρύξεις
05/02/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (∆.Ε.Υ.Α.) ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ κατεβάστε την ανακοίνωση

Προκηρύξεις