Προκηρύξεις

10/11/2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ”

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 49.500,00 ευρώ προβλέπεται η άντληση και ημεταφορά λυμάτων στον Βιολογικό Καθαρισμό, σε περιπτώσεις βλαβών του δικτύουαποχέτευσης, των αντλιοστασίων αποχέτευσης, καθώς και κάθε άλλης εγκατάστασηςτης Δ.Ε.Υ.Α.Κ. από όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου ΚατερίνηςΗ συλλογή και η μεταφορά των λυμάτων θα γίνεται με την χρήση ειδικώνβυτιοφόρων αυτοκινήτων χωρητικότητας 24m3 και 14m3, […]

Προκηρύξεις
26/10/2023

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣΤΗΣ ΔΚ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27/2022ΠΥ: 1.150.000€

Η παρούσα μελέτη με προϋπολογισμό 1.150.000€ αφορά την αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύουύδρευσης της Δ.Κ. Καλλιθέας του Δήμου Κατερίνης Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.Το νέο δίκτυο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των κατοίκων αλλά και θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες πυρόσβεσης του οικισμού.

Προκηρύξεις
17/10/2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 57.981,00 ευρώ προβλέπεται η μίσθωσημηχανημάτων, που θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες αποκατάστασης– επέκτασης –συντήρησης των δικτύων ύδρευσης – αποχ/σης, καθώς και για διάφορα έργααυτεπιστασίας της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στη Δ.Ε. Παραλίας.Για την εκτέλεση της συγκεκριμένης μίσθωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις τωνπαρακάτω νομοθετημάτων:

Προκηρύξεις
27/08/2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 395.040,00 € (πλέον Φ.Π.Α)

ΜΕΡΟΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΠεριβάλλον της σύμβασηςΣυνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Α.Φ.Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Ύδρευση και η Αποχέτευση.Αντικείμενο της σύμβασηςΗ προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού αφορούν εξοπλισμό σε αντλιοστάσια αποχέτευσης καιύδρευσης καθώς και στην Εγκαταστάση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ΚατερίνηςΕιδικότερα η προμήθεια και εγκατάσταση αφορά: […]

Προκηρύξεις
19/08/2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣΓΙΑ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ”

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 34.220,00 ευρώ προβλέπεται η προμήθειακαι η μεταφορά έτοιμου θερμού ασφαλτομίγματος, που θα χρησιμοποιηθεί για τηνκάλυψη αναγκών της υπηρεσίας μας που δημιουργούνται από την αποκατάστασηβλαβών ύδρευσης – αποχέτευσης ή από την κατασκευή έργων αυτεπιστασίας στην Δ.Ε.Κατερίνης.Προβλέπεται να προμηθευτούμε 590 τόνους θερμού ασφαλτομίγματος ΑΣ 12,50. Ηαπορρόφηση των 590 τόνων θα γίνει σταδιακά, […]

Προκηρύξεις
17/08/2023

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 32.602,32 ευρώ προβλέπεται η προμήθεια και ημεταφορά καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Η εν λόγω προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 «ΔημόσιεςΣυμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)» για διεξαγωγή ηλεκτρονικού διαγωνισμού.Προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω ειδών:

Προκηρύξεις
31/07/2023

Έλεγχος Λειτουργίας και Συντήρηση Αντλιοστασίων Ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Κατερίνης (2023-2024)

Διακήρυξη για Σύμβαση Υπηρεσιώνμε Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣΤίτλος: «Έλεγχος Λειτουργίας και ΣυντήρησηΑντλιοστασίων Ύδρευσης και αποχέτευσης ΔήμουΚατερίνης (2023-2024)»

Προκηρύξεις