Προκηρύξεις

28/09/2021

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δώδεκα (12) ατόμων για την Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης.

Η ΔΕΥΑ Κατερίνης ανακοινώνει: Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουανταποδοτικού χαρακτήρα, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ήπαροδικών αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης, που εδρεύει στην Κατερίνη Νομού Πιερίαςκαι συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόνπρόσθετα) προσόντα […]

Προκηρύξεις
15/07/2021

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/2021

Αναλυτικότερα τα έργα τα οποία προγραµµατίζει να εκτελέσει η ∆ΕΥΑ Κατερίνης µεαυτεπιστασία στο έτος 2021-2022 και στα οποία θα χρησιµοποιηθούν τα λατοµικάθραυστά υλικά είναι:• Αποκατάσταση των δικτύων ύδρευσης – αποχ/σης των Τοπικών και ∆ηµοτικώνκοινοτήτων του ∆ήµου Κατερίνης• Επέκταση των δικτύων ύδρευσης – αποχ/σης των Τοπικών και ∆ηµοτικών κοινοτήτωντου ∆ήµου Κατερίνης• Συντήρηση των δικτύων ύδρευσης – […]

Προκηρύξεις
25/06/2021

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2μήνες) απασχόλησης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκώντης Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης

Προκηρύξεις