Προκηρύξεις

16/09/2022

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ.ΚΟΡΙΝΟΥ

Η παρούσα μελέτη αφορά την βελτίωση του εσωτερικού Δικτύου ύδρευσης του Δ. Κ.Κορινού και πιο συγκεκριμένα την αντικατάσταση των αγωγών από αμίαντο εντός του οικισμού.Πρόκειται για δίκτυο πεπαλαιωμένο το οποίο κατασκευάσθηκε την δεκαετία του 50. Η διάταξήτου είναι σε σχήμα ακτινωτό και κατασκευάσθηκε τμηματικά (ανάλογα με την επέκταση τουσχεδίου πόλεως κλπ) αποτελούμενο κατά κανόνα από […]

Προκηρύξεις
29/08/2022

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΩΤΕΙΝΩΝ» προϋπολογισμού 530.000,00 Ευρώ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κατερίνης – Δ.Ε.Υ.Α.Κ., προκηρύσσειΑνοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψηπροσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής τουέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΩΤΕΙΝΩΝ» προϋπολογισμού530.000,00Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεταισε […]

Προκηρύξεις