ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

29/08/2022

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΩΤΕΙΝΩΝ» προϋπολογισμού 530.000,00 Ευρώ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κατερίνης – Δ.Ε.Υ.Α.Κ., προκηρύσσει
Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΩΤΕΙΝΩΝ» προϋπολογισμού
530.000,00Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται
σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Προκηρύξεις , , , ,