Προκηρύξεις

29/08/2022

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΩΤΕΙΝΩΝ» προϋπολογισμού 530.000,00 Ευρώ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κατερίνης – Δ.Ε.Υ.Α.Κ., προκηρύσσειΑνοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψηπροσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής τουέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΩΤΕΙΝΩΝ» προϋπολογισμού530.000,00Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεταισε […]

Προκηρύξεις
28/09/2021

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δώδεκα (12) ατόμων για την Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης.

Η ΔΕΥΑ Κατερίνης ανακοινώνει: Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουανταποδοτικού χαρακτήρα, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ήπαροδικών αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης, που εδρεύει στην Κατερίνη Νομού Πιερίαςκαι συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόνπρόσθετα) προσόντα […]

Προκηρύξεις